Prowizoryczna wolność? – czyli o warunkowym umorzeniu postępowania

W obliczu popełnienia przestępstwa spowodowania wypadku  komunikacyjnego (art. 177 § 1 k.k.) należy brać pod uwagę  orzeczenie przez sąd  kary pozbawienia wolności do lat trzech. Jednakże wskazać należy na instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego. Przejawia się ona w tym, że sąd rozpoznający sprawę może uznać, że sprawca dotychczas niekarany, czyli posiadający czystą kartotekę karną, mimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego. Sąd w tym przekonaniu może utwierdzić fakt, że wina sprawcy i szkodliwość jego czynu nie są znaczne oraz przede wszystkim postawa sprawcy, warunki i właściwości osobiste. W przypadku przestępstwa spowodowania wypadku komunikacyjnego, bez wątpienia znaczenie będzie miał fakt, czy i w jakim stopniu doszło do naruszenia zasad bezpieczeństwa, zachowanie sprawcy po wypadku oraz co najważniejsze czy wypadek ten spowodował skutki w postaci np.: uszczerbku na zdrowiu innego uczestnika ruchu.

Przyjęcie przez Sąd, że zachodzą podstawy do zastosowania instytucji warunkowego umorzenia powoduje, że sprawca poddany zostanie okresowi próby, który wynosi od roku do 2 lat i obowiązkowi naprawienia szkody jeśli taka powstała na skutek przestępstwa. Sąd może również nałożyć inne obowiązki jak np. : zakaz prowadzenia pojazdów, świadczenie pieniężne, dozór kuratora.

Jeśli w okresie próby dojdzie do umyślnego popełnienia innego przestępstwa, za które zostanie dana osoba prawomocnie skazana sąd podejmuje postępowanie karne. Również naruszenie nałożonych obowiązków  rodzić będzie dla skazanego negatywne konsekwencje.

Pamiętać należy, że warunkowe umorzenie postępowania wiąże się z przypisaniem oskarżonemu popełnienia przestępstwa, lecz przypisanie to ma charakter prowizoryczny. Jest warunkowym (na próbę) zwolnieniem od ponoszenia przez sprawcę kary. Oznacza w istocie kontrolowaną wolność.

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź