Co oznacza „śladowa” ilość narkotyków?

Zgodnie z  art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii  w razie posiadania przez sprawcę środków odurzających lub substancji psychotropowych w ilości nieznacznej, przeznaczonych na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

Na gruncie wymienionego przepisu powstały wątpliwości co należy rozumieć po pojęciem „nieznaczna ilość narkotyku” i czy tak sformułowany przepis jest zgodny z Konstytucją. W orzeczeniu P 20/10 Trybunał Konstytucyjny uznał, że niepodanie w ustawie konkretnych ilości narkotyku, którego posiadanie nie stanowi naruszenia konstytucyjnej zasady określoności prawa i proporcjonalności. Stąd Podczas interpretacji tego znamienia duże znaczenie będzie miało np. orzecznictwo sądowe (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18 kwietnia 2000 r., sygn. II Aka 22/00). Stąd jednoznacznych kryteriów nie ma i sądy każdorazowo muszą je wyznaczać w ramach danej sprawy.

Sąd Najwyższy w uchwale z 2009r..  uznał, że karalne jest każde posiadanie środka odurzającego lub substancji psychotropowej „wbrew przepisom ustawy” w ilości pozwalającej na co najmniej jednorazowe użycie, w dawce  charakterystycznej, zdolnej wywołać  inny niż medyczny skutek.  Ponadto, w ocenie Sądu Najwyższego, kryteria związane z wartością rynkową albo rozróżnieniem na narkotyki „twarde” i „miękkie” nie mają pierwszoplanowego znaczenia w wyliczaniu „znacznej ilości. Z kolei Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazał, że „nieznaczna ilość to zazwyczaj kilka porcji, nawet do 9.

Konsekwencją zastosowania wobec sprawcy dyspozycji art. 62a ustawy jest umorzenie postępowania karnego. Jest to samoistna podstawa zakończenia postępowania, która powinna być przywołana w postanowieniu, a sam narkotyk powinien ulec przepadkowi na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy.

Podobne wpisy

Liczba komentarzy: 2

  1. Anonim

    Właściwa podstawa prawna to art. 62a, nie jak wskazał Autor w początkowej części wpisu „art. 62”.

  2. RG

    Wyrok TK dotyczy art. 62, gdzie jest mowa o „przypadku mniejszej wagi”, umorzenie na podstawie art. 62a możliwe jest zaś w przypadku posiadania środków odurzających „w ilości nieznacznej, przeznaczonych na własny użytek sprawcy”.

Zostaw odpowiedź