Kiedy następuje zatarcie skazania za przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości ?

Zgodnie z art.178 a k.k. kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym ,powietrznym podlega : karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W  wyroku skazującym sąd wymierza oskarżonemu stosowną karę do popełnionego czynu i orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów od 1 do 10 lat.

Czy  orzeczona prawomocnie kara może ulec zatarciu?

Przepisy kodeksu karnego przewidują instytucję zatarcia skazania, jednakże czas po jakim ono następuje jest inny dla poszczególnych kar. Po pierwsze jeśli zostałeś skazany na karę pozbawienia wolności zatarcie następuje z upływem 10 lat od wykonania, darowania lub przedawnienia jej wykonania. Jeżeli sąd zastosował  w twojej sytuacji karę pozbawienia z warunkowym zawieszeniem wykonania kary, czyli potoczne „zawiasy” to sytuacja jest dla ciebie korzystniejsza, bowiem zatarcie następuje z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby ( ten wynosi 2-5 lat przy pozbawieniu wolności), jednakże nie może to nastąpić przed wykonaniem przez ciebie środka karnego. Kara grzywy i ograniczenia wolności  ulega zatarciu z upływem 5 lat od jej wykonania, czyli w przypadku grzywny od momentu kiedy została zapłacona. Pamiętać należy, że nie dojdzie do zatarcia skazania przed okresem kiedy obowiązuje środek karny czyli np.; jeśli trwa zakaz prowadzenia pojazdów, czy nie uiszczono orzeczonego świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym.

Jakie korzyści płyną z opisanej instytucji ?

Przede wszystkim z chwilą zatarcia skazania uznaje się je za niebyłe, a wpis o skazaniu usuwa się z rejestru. Oznacza to, że po zatarciu skazania będziesz miał czystą kartę karną. Przytoczyć należy pogląd Sądu Najwyższego, zgodnie z którym „Zatarcie skazania jest pewną fikcją prawną i oznacza, że skazanemu ponownie przysługuje status osoby niekaranej, bowiem przyjmuje się, że skazanie jako zdarzenie historyczne nie miało w ogóle miejsca. Trafny jest jednak pogląd, że nie oznacza to, że zatarcie skazania stwarza niewzruszalne prawne domniemanie niewinności w stosunku do danego czynu. Nie chodzi tu bowiem o domniemanie, lecz o fikcję prawną(…)postanowienie SN z dnia 4 stycznia 2011 r., SDI 32/10, Prok. i Pr.-wkł. 2011, nr 6, poz. 5, z glosą aprobującą Stefańskiej, Palestra 2011, nr 9-10).

ikona wpisu – źródło: http://www.freedigitalphotos.net

Podobne wpisy

Liczba komentarzy: 1

  1. Rafal

    Kiedy wyrok 4 miesięcy pozbawienia wolności, za prowadzenie w stanie nie trzeźwym. Ulega przedawnieniu.

Zostaw odpowiedź