wypadki komunikacyjne

Prowizoryczna wolność? – czyli o warunkowym umorzeniu postępowania

W obliczu popełnienia przestępstwa spowodowania wypadku  komunikacyjnego (art. 177 § 1 k.k.) należy brać pod uwagę  orzeczenie przez sąd  kary pozbawienia wolności do lat trzech. Jednakże wskazać należy na instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego. Przejawia się ona w tym, że sąd rozpoznający sprawę może uznać, że sprawca dotychczas niekarany, czyli posiadający czystą kartotekę karną, mimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego. Sąd w...

Ucieczka z miejsca zdarzenia sprawcy wypadku – jaka kara?

Biorąc pod uwagę częstotliwość kolizji drogowych, należy zwrócić uwagę jak ważna jest dla późniejszej oceny sprawy, postawa sprawcy wypadku drogowego po zdarzeniu. A mianowicie czy sprawca zdarzenia zbiegł z jego miejsca, pozostawiając ewentualnych poszkodowanych bez pomocy czy jednak starał sią udzielić pomocy.

Ucieczka z miejsca zdarzenia ma miejsce wówczas, gdy "sprawca oddala się z miejsca wypadku w zamiarze uniknięcia odpowiedzialności, w szczególności uniemożliwienia...

Prywatna opinia w postępowaniu karnym

W trakcie toczącego się postępowania karnego często dochodzi do sytuacji, że znajdująca się w aktach opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji  wypadku drogowego jest niekorzystna. Mimo jej kwestionowania  Sąd odmawia powołania nowego biegłego. Czy możemy w takim razie skorzystać z pomocy specjalisty i zwrócić się do eksperta z prośbą o wydanie opinii prywatnej, na własny koszt i przedłożyć tak sporządzoną ekspertyzę Sądowi jako dowód...

Obwiniony o wykroczenie z art. 96 § 3 k.w.? – obroń się !

Zgodnie z art. 96 § 3 kodeksu wykroczeń kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie podlega karze grzywny. Z przepisem tym koresponduje treść art. 78 ust. 4 ustawy - Prawo o ruchu drogowym właściciel lub posiadacz pojazdu, na żądanie uprawnionego organu jest obowiązany wskazać, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania...