wypadki komunikacyjne

Przedawnienie karalności

Karalność przestępstwa zależy  od rodzaju przestępstwa jakie sprawca popełnił. Przestępstwo jest zbrodnią (czyn zagrożony kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata albo karą surowszą) albo występkiem. Im czyn popełniony przez sprawcę jest dotkliwszy, tym skazanie zatarcia następuje w późniejszym terminie. Kodeks karny szczegółowo wskazuje poszczególne terminy i tak :

 Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary

Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy:

  1. jego postawa,
  2. jego właściwości i warunki osobiste,
  3. okoliczności popełnienia przestępstwa,
  4. zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary,

uzasadniają przekonanie, iż skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności – nie popełni ponownie przestępstwa...

Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego wykonawczego skazany odbywający karę pozbawienia wolności może ubiegać się o przerwę w jej wykonywaniu, gdy zachodzą określone podstawy. Wskazać należy, że istnieje instytucja „przerwy obligatoryjnej” i „przerwy fakultatywnej”.

 W przypadku, gdy skazany jest chory psychicznie, lub występuje inna ciężka choroba uniemożliwiająca wykonywanie tej kary sąd udziela przerwy do czasu ustania przeszkody.

 Za ciężką chorobę uznaje się...

Naprawiłeś szkodę? Zażądaj zwrotu spełnionego świadczenia od ubezpieczyciela!

W sytuacji uznania winy sprawcy za spowodowanie wypadku komunikacyjnego z art. 177 k.k. i orzeczenia kary zgodnie z przewidzianym zagrożeniem , sąd karny może orzec obowiązek naprawienia szkody, gdy uzna że dobro prawne pokrzywdzonego naruszone przestępstwem powinno zostać zrekompensowane. Orzeczony obowiązek naprawienia szkody przez sprawcę jest środkiem karnym, podlega on wykonaniu z chwilą uprawomocnienia się wyroku.

Co w sytuacji gdy sprawca jest...