Wyrokiem z dnia 24 września 2013 r. sygn. akt I SA/Gd 792/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł, że wynagrodzenie członka zarządu spółki, który ponosi odpowiedzialność za swoje usługi wobec podmiotów trzecich i ponosi ryzyko gospodarcze związane ze swoimi działaniami, jest powiększane o podatek od towarów i usług.

W rozpoznawanej sprawie spór między stronami dotyczył możliwości opodatkowania podatkiem od towarów i usług...