Wyniki wyszukiwania tagu: członek zarządu

Kiedy formalna rezygnacja nie zwolni członka zarządu z odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki?

Faktyczne wykonywanie obowiązków członka zarządu w spółce z o.o., nawet po formalnej rezygnacji z funkcji członka zarządu w tejże spółce z o.o., powoduje odpowiedzialność podatkową tego podmiotu przewidzianą w art. 116 § 2 ordynacji podatkowej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 sierpnia 2013r. II FSK 2401/11.

W przedmiotowej sprawie po orzeczeniu solidarnej odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o....

Czy usługi świadczone przez członka zarządu spółki na podstawie kontraktu menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Wyrokiem z dnia 24 września 2013 r. sygn. akt I SA/Gd 792/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł, że wynagrodzenie członka zarządu spółki, który ponosi odpowiedzialność za swoje usługi wobec podmiotów trzecich i ponosi ryzyko gospodarcze związane ze swoimi działaniami, jest powiększane o podatek od towarów i usług.

W rozpoznawanej sprawie spór między stronami dotyczył możliwości opodatkowania podatkiem od towarów i usług...

Stosunek pracy prezesa zarządu jednoosobowej spółki z o.o.

Członek zarządu jednoosobowej spółki z o.o., będący jej właścicielem, nie może być jednocześnie pracodawcą i pracownikiem. Jedna osoba nie może mieć praw i obowiązków obu stron stosunku pracy, gdyż jest to sprzeczne z prawem pracy.

Biorąc pod uwagę wyłącznie przepisy prawa spółek handlowych, można dojść do wniosku, że istnieje możliwość nawiązania stosunku pracy z członkiem zarządu na podstawie umowy o pracę. Ale...

Kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej ?

Jak już wspomniałam ostatnio, gdy spółka kapitałowa posiada zaległości podatkowe, a egzekucja wobec spółki okaże się w całości lub części bezskuteczna, odpowiedzialność z tego tytułu ponoszą m.in. członkowie zarządu niewypłacalnej spółki. Jak długo jednak trwa odpowiedzialność członków zarządu za zaległości spółki? Czy obawa przed otrzymaniem decyzji organu podatkowego może trwać w nieskończoność?

Wszelkie obawy w tym zakresie rozwiązuje art. 118 Ordynacji podatkowej,...