NIEZGŁOSZENIE WNIOSKU O UPADŁOŚĆ, będzie kara?

Czy za to można odpowiedzieć karnie? Kiedy należy go zgłosić i co zrobić, aby był on złożony w terminie. A na koniec jak się przed tym wybronić.

Pełnisz rolę członka zarządu wyłącznie „na papierze”? – nie unikniesz odpowiedzialności!

Członek zarządu znakomicie rozwijającej się firmy. Brzmi dumnie prawda?

Ubezpieczenie D&O członków zarządu podstawą ich opodatkowania

Pełnisz funkcję członka zarządu i obawiasz się konsekwencji?

Prokurent może udzielić pełnomocnictwa także pracownikowi przedsiębiorcy!

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 24 lipca 2013 roku (sygn. akt III CZP 45/13) uznał, że ​wyznaczony przez przedsiębiorcę prokurent nie musi udzielać pełnomocnictwa procesowego wyłącznie adwokatowi lub radcy prawnemu, ale może go udzielić także pracownikowi przedsiębiorcy!

Można powiedzieć, że w obliczu treści 87 § 2 k.p.c., zgodnie z którym „Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nie posiadającego osobowości...

Wewnętrzny podział zadań pomiędzy poszczególnymi członkami zarządu może być przesłanką wyłączającą odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Czy w sytuacji gdy w zakresie prowadzenia spraw spółki następuje wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi członkami wieloosobowego zarządu można skutecznie powoływać się na brak winy w niezłożeniu w odpowiednim czasie wniosku o upadłość spółki z tej przyczyny i zarazem uwolnić się od odpowiedzialności za jej zobowiązania?

Podstawę prawną roszczenia wobec członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi art. 299 § 1 ksh,...

Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS mogą być bardzo dotkliwe

W poniedziałek 15 lipca! Jeśli pełnisz funkcję członka zarządu spółki prawa handlowego musisz pamiętać, że właśnie tego dnia upływa termin złożenia w rejestrze sądowym sprawozdania finansowego!

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, spółki prawa handlowego obowiązane są przedstawiać swoją sytuację majątkową oraz finansową w formie m.in. sprawozdań finansowych. Prawidłowe przedstawienie wyników finansowych przedsiębiorstwa i sporządzenie sprawozdania...

Nieujawnienie w KRS odwołania członka zarządu a jego odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Również nieujawnione w rejestrze odwołanie członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwalnia go od odpowiedzialności wynikającej z art. 299 § 1 ksh – tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 grudnia 2010 r. V CSK 172/10.

Treść art. 202 § 4 ksh jednoznacznie potwierdza, że zrzeczenie się funkcji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednostronną czynnością prawną (oświadczeniem woli)...