Wymagalność odsetek od świadczenia pieniężnego dochodzonego od członków zarządu spółki

Zakres odpowiedzialności materialnoprawnej członka zarządu wynika z tytułu wykonawczego, który poza należnością główną może zawierać również zobowiązanie spółki z tytułu zwrotu kosztów procesu, a przede wszystkim odsetek.

Odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego mają podobnie, jak roszczenie określone w art. 299 ksh charakter odszkodowawczy, bowiem stanowią świadczenie uboczne obok świadczenia głównego, mają więc wobec niego znaczenie akcesoryjne. Roszczenie określone w art. 299 ksh powstaje w chwili bezskuteczności egzekucji wierzytelności objętej prawomocnym tytułem egzekucyjnym wystawionym przeciwko spółce, gdy egzekucja okaże się bezskuteczna, wierzyciele spółki dowiadują się o szkodzie i osobie odpowiedzialnej do jej naprawienia. Termin spełnienia takiego świadczenia odszkodowawczego nie jest jednak oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania. Wymagalność roszczenia należy więc określić niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania i dopiero od dnia wymagalności świadczenia wierzyciel może, zgodnie żądać odsetek za opóźnienie w jego spełnieniu.

 Powyższe jednoznacznie potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 maja 2011r., III CSK 228/10, podkreślając, że termin spełnienia świadczenia odszkodowawczego przewidzianego w art. 299 § 1 ksh nie jest oznaczony i nie wynika z właściwości zobowiązania, stąd świadczenie powinno zostać spełnione niezwłocznie po wezwaniu członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do jego wykonania. Dlatego przewidziane w art. 481 kc odsetki za opóźnienie ze spełnieniem świadczenia pieniężnego przez członków zarządu należą się od chwili wymagalności ustalonej stosownie do treści art. 455 kc .

Podobne wpisy

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź