Ubezpieczenie D&O członków zarządu podstawą ich opodatkowania

Pełnisz funkcję członka zarządu i obawiasz się, że pewnego dnia coś może potoczyć się nie po Twojej myśli? Nie chcesz dopuścić do sytuacji, w której to Ty będziesz musiał z własnego majątku pokryć wszystkie nieuregulowane zobowiązania spółki?

Istnieje wiele sposobów zabezpieczenia się przed konsekwencjami zdarzeń, na które niejednokrotnie nie masz wpływu. Bez jakichkolwiek wątpliwości uznać jednak można, że najlepszą ochronę przed nieprzewidzianymi skutkami pełnienia funkcji organu spółki zapewnia, nadal uznawane za nowość na naszym rynku, ubezpieczenie kadry zarządzającej, tzw. Directors&Officers. Ubezpieczeniem tym objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim, w tym wnioskodawcy w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność cywilną zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, umową bądź statutem i regulaminem spółki kapitałowej oraz innymi przepisami regulującymi odpowiedzialność członków organów spółki kapitałowej.

Z uwagi na wysoki koszt ubezpieczenia, nierzadko zdarza się, że składki przeznaczone na wykup polisy D&O pokrywane są ze środków spółki, a w polisie jako ubezpieczonego wskazuje się wówczas wszystkich członków zarządu spółki (bez ich imiennego określenia). W związku z powyższym nasuwają się wątpliwości, czy  składka ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz lub dyrekcji spółki kapitałowej, przy ogólnym wskazaniu w polisie jako ubezpieczonego zatrudnionych na podstawie umów o pracę członków zarządu, stanowi dla poszczególnych beneficjentów przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Problem ten budził liczne kontrowersje, aż do momentu, gdy sprawa została ostatecznie rozstrzygnięta przez NSA. Sąd jednoznacznie wskazał, że członkowie zarządu, którzy objęci są ubezpieczeniem OC bez obowiązku indywidualnego opłacania składek powinni uznać to za  przychód stanowiący podstawę opodatkowania. Zdaniem sądu zapłata składki przez spółkę stanowi ogromną korzyść dla członków zarządu, bowiem inny podmiot ponosi za nich koszt ubezpieczenia. Tym samym nie muszą oni uszczuplać swojego majątku. W zamian za uiszczoną składkę ubezpieczony uzyskuje ochronę ubezpieczeniową. Korzyść dla ubezpieczonych, której źródłem jest nieodpłatne świadczenie otrzymane od spółki, wynika więc nie dopiero z ziszczenia się zdarzenia objętego ubezpieczeniem, lecz już w postaci samego objęcia członka władz spółki ochroną ubezpieczeniową. Zdaniem Sądu nie stanowi również problemu określenie wysokości przychodu poszczególnych osób, ponieważ wszyscy członkowie władz spółki w równym stopniu korzystają z ochrony ubezpieczeniowej, a więc składka płacona przez spółkę rozkłada się równo na wszystkich ubezpieczonych.

Bez względu więc na funkcje jakie pełnią objęte ubezpieczeniem osoby i zróżnicowane prawdopodobieństwo spowodowania przez nie zdarzenia rodzącego obowiązek odszkodowawczy, każdy bez wyjątku będzie miał obowiązek dokonania rozliczenia z tytułu otrzymanego w ten sposób przychodu.

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź