sprawy cywilne

Nieujawnienie w KRS odwołania członka zarządu a jego odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Również nieujawnione w rejestrze odwołanie członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwalnia go od odpowiedzialności wynikającej z art. 299 § 1 ksh – tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 grudnia 2010 r. V CSK 172/10.

Treść art. 202 § 4 ksh jednoznacznie potwierdza, że zrzeczenie się funkcji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednostronną czynnością prawną (oświadczeniem woli)...

Czy można pozwać członków zarządu za szkodę po wykreśleniu spółki z rejestru?

W dniu 12 grudnia 2012r. na skutek powództwa wytoczonego przez wspólniczkę „A.” sp. z o.o., Katarzynę K. Sąd Najwyższy zadecydował, że wykreślenie spółki z ograniczoną odpowiedzialności z Krajowego Rejestru Sądowego po wytoczeniu przez wspólnika na jej rzecz powództwa na podstawie art. 295 ksh nie uzasadnia jeszcze umorzenia postępowania z powodu niedopuszczalności wydania wyroku.

Do rozstrzygnięcia tej kwestii doszło po tym,...

Czy członek zarządu może być pełnomocnikiem?

Odpowiedź brzmi tak, jednakże członek zarządu działający jako pełnomocnik spółki powinien jasno wskazać, że działa w imieniu i na jej rzecz jako pełnomocnik. Powyższe zachowanie jest niezbędne, gdy np. obaj członkowie zarządu są nieobecni w momencie, gdy zaistnieje potrzeba natychmiastowego dokonania określonej czynności prawnej.

W uchwale z 23 sierpnia 2006 r. (III CZP 68/06) Sąd Najwyższy uznał, iż dopuszczalne jest, aby członek zarządu spółki z o.o., uprawniony...

Odwołuje rada nadzorcza, a zwalnia zarząd – wiedziałeś?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 26.9.2006 r., (II PK 47/06), po podjęciu uchwały o odwołaniu członka zarządu rada nadzorcza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może wypowiedzieć mu umowy o pracę niezależnie od tego, czy dowiedział się on o odwołaniu.

Podobnie też wskazywał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23.1.2004 r. (I PK 213/03) informują, że organem właściwym do późniejszego wypowiedzenia mu umowy o...