sprawy cywilne

Wymagalność odsetek od świadczenia pieniężnego dochodzonego od członków zarządu spółki

Zakres odpowiedzialności materialnoprawnej członka zarządu wynika z tytułu wykonawczego, który poza należnością główną może zawierać również zobowiązanie spółki z tytułu zwrotu kosztów procesu, a przede wszystkim odsetek.

Odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego mają podobnie, jak roszczenie określone w art. 299 ksh charakter odszkodowawczy, bowiem stanowią świadczenie uboczne obok świadczenia głównego, mają więc wobec niego znaczenie akcesoryjne. Roszczenie określone w art....

Trzy lata, dziesięć, a może dwadzieścia? – Jaki jest termin przedawnienia roszczeń wynikających z art. 299 ksh?

Odpowiedzi na tak postawione pytanie z pewnością nie odnajdziemy w art. 299 ksh. Zatem jak długi jest to termin?

Zagadnienie to zostało rozstrzygnięte uchwałą 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2008 roku (III CZP 72/08), w której SN stwierdził, że „do roszczeń wierzycieli spółki z o.o. przeciwko członkom jej zarządu mają zastosowanie przepisy o przedawnieniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej...

Nie za wszystkie szkody wierzyciela odpowiada zarząd

Wyrokiem z dnia 27 listopada 2007 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 884/07) potwierdził, że nie wszystko, co wierzycielowi należało się od spółki, jest stratą, za którą odpowiada zarząd. Tym samym nie budzi już jakichkolwiek wątpliwości, że szkoda, której wyrównania może domagać się od zarządu wierzyciel spółki w razie jej niewypłacalności, obejmuje jedynie straty spowodowane niezgłoszeniem lub spóźnionym zgłoszeniem wniosku o ogłoszenie...

Wewnętrzny podział zadań pomiędzy poszczególnymi członkami zarządu może być przesłanką wyłączającą odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Czy w sytuacji gdy w zakresie prowadzenia spraw spółki następuje wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi członkami wieloosobowego zarządu można skutecznie powoływać się na brak winy w niezłożeniu w odpowiednim czasie wniosku o upadłość spółki z tej przyczyny i zarazem uwolnić się od odpowiedzialności za jej zobowiązania?

Podstawę prawną roszczenia wobec członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi art. 299 § 1 ksh,...