sprawy cywilne

Kiedy członek zarządu spółki z o.o. musi płacić składki ZUS?

Zgodnie z tezą orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2001r., sygn. akt I PKN 258/00 powołanie do zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i odwołanie, powoduje tylko powstanie lub ustanie stosunku organizacyjnego. O tym, czy spółkę z członkiem zarządu łączy inny stosunek prawny decydują zdarzenia, takie jak na przykład zawarcie umowy o pracę lub umowy zlecenia.

W świetle powyższego orzeczenia, wykonywanie...

Stosunek pracy prezesa zarządu jednoosobowej spółki z o.o.

Członek zarządu jednoosobowej spółki z o.o., będący jej właścicielem, nie może być jednocześnie pracodawcą i pracownikiem. Jedna osoba nie może mieć praw i obowiązków obu stron stosunku pracy, gdyż jest to sprzeczne z prawem pracy.

Biorąc pod uwagę wyłącznie przepisy prawa spółek handlowych, można dojść do wniosku, że istnieje możliwość nawiązania stosunku pracy z członkiem zarządu na podstawie umowy o pracę. Ale...

Kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej ?

Jak już wspomniałam ostatnio, gdy spółka kapitałowa posiada zaległości podatkowe, a egzekucja wobec spółki okaże się w całości lub części bezskuteczna, odpowiedzialność z tego tytułu ponoszą m.in. członkowie zarządu niewypłacalnej spółki. Jak długo jednak trwa odpowiedzialność członków zarządu za zaległości spółki? Czy obawa przed otrzymaniem decyzji organu podatkowego może trwać w nieskończoność?

Wszelkie obawy w tym zakresie rozwiązuje art. 118 Ordynacji podatkowej,...

W jaki sposób uwolnić się od odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki?

Co do zasady, gdy spółka kapitałowa posiada zaległości podatkowe, egzekucję w pierwszej kolejności kieruje się do jej majątku.  Jeśli jednak egzekucja wobec spółki okaże się w całości lub części bezskuteczna, za zaległości podatkowe odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu spółki, którzy pełnili swe obowiązki w czasie, kiedy upłynął termin płatności zobowiązań, z tytułu których powstały zaległości podatkowe. Zatem członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz...