sprawy cywilne

Kiedy możemy mówić o braku szkody po stronie wierzyciela?

Przesłanka egzoneracyjna przewidziana w art. 299 § 2 ksh, mówiąca o tym, iż członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody, uwalnia pozwanego od odpowiedzialności tylko w razie przeprowadzenia dowodu że wierzyciel nie uzyskałby zaspokojenia swej wierzytelności z powodu braku wystarczającego majątku, nawet gdyby wszczęto postępowanie upadłościowe...

Bezskuteczność egzekucji jako przesłanka odpowiedzialności członka zarządu

Zaniedbania wierzyciela w uzyskaniu zaspokojenia z majątku spółki mogą wyłączyć odpowiedzialność członka zarządu. Uwzględniając okoliczność, że to właśnie wierzyciel ma wpływ na sposób i zakaz prowadzenia egzekucji, nie ma uzasadnienia pogląd o istnieniu odpowiedzialności członka zarządu w każdym wypadku, w którym ostatecznie egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna (tak:Wyrok SN z 12.10.2011 r., II CSK 95/11).

W...

Odpowiedzialność spadkobierców za długi członka zarządu

Wynikająca z art. 298 § 1 Kodeksu handlowego (obecnie art. 299 § 1 ksh) odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania przechodzi na jego spadkobierców” – tak brzmi teza uchwały Sądu Najwyższego  z 19 listopada 1996r. w sprawie III CZP 114/96. Zdaniem Sądu Najwyższego brak jest podstaw do przyjęcia, iż spadkobierców nie obciążają zobowiązania spadkodawcy wynikające z art. 299 §...

Kiedy formalna rezygnacja nie zwolni członka zarządu z odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki?

Faktyczne wykonywanie obowiązków członka zarządu w spółce z o.o., nawet po formalnej rezygnacji z funkcji członka zarządu w tejże spółce z o.o., powoduje odpowiedzialność podatkową tego podmiotu przewidzianą w art. 116 § 2 ordynacji podatkowej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 sierpnia 2013r. II FSK 2401/11.

W przedmiotowej sprawie po orzeczeniu solidarnej odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o....